The Netherlands

gross

net

Poland Netherlands Poland Netherlands

finance

junior accountant

4 500

12 500 – 13 500

3 200

7 500 – 8 500

accountant

5 500

13 500 – 14 500

3 900

8 000 – 9 000

senior accountant

6 500

14 500 – 15 500

4 600

9 000 – 10 000

IFRS accountant

6 000

14 500 – 15 500

4 250

9 000 – 10 000

fund accountant

6 000

16 500 – 17 500

4 250

10 000 – 11 000

client relationship manager

9 000

19 500 – 20 500

6 350

12 000 – 13 000

CS/compliance

junior compliance officer

4 500

11 000 – 12 000

3 195

6 500 – 7 500

compliance officer

5 500

13 500 – 14 500

3 905

8 000 – 9 000

senior compliance officer

7 500

22 000 – 23 000

5 325

13 500 – 14 500

junior trust officer

5 000

14 500 – 15 500

3 550

9 000 – 10 000

trust officer

6 200

20 000 – 21 000

4 402

12 500 – 13 500

senior trust officer

7 500

22 500 – 23 500

5 325

13 500 – 14 500

team leader

10 000

25 500 – 26 500

7 100

15 500 – 16 500